C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)
/изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 01.07.2009 г./


Такси, събирани от съдилищата:

 

 

 9.

За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

 

12 лв.

12.

 

При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.

 

14.

За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5 лв.

15.

По молби за реабилитация, когато се образува дело

6 лв

19.

За издаване на:

 

 

а) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5 лв

 

б)препис от документи

2 лв

 

ако преписът е повече от една страница за всяка следваща по

1 лв.

 

в) фотокопие от документи за всяка страница по

0,10 лв.

 

ако фотокопието е повече от 50 страници за всяка следваща по 

0,07лв.

 

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.,
доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г.

Такси, събирани в съдебното производство:

Чл. 11.  

По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв

 

5 лв.

Чл. 23.

По молба за издаване на документ се събира такса, както следва:

 

 

            1. на удостоверение

5 лв.

 

                  2. на препис от документ

2 лв.

 

ако преписът е повече от една страница за всяка следв. по

1 лв.

 

                  3. на фотокопие на документ за всяка стр. по 

0,10 лв.

 

ако фотокопието е повече от 50 стр. за всяка следв.по

0,07 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация